"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม
      คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม หัวข้อ : ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ทางธุรกิจของนักศึกษาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเบื้องต้นด้วย BMC (Business Model Canvas) ร่วมดำเนินรายการและบรรยายโดย : ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์, ผศ.จิตาพัญ์ ใยเทศ และคุณทรรศิน อินทานนท์ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์