"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน เนื่องในโอกาสได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1806