"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกตั้งประธานนักศึกษา
      ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งประธานนักศึกษาเดิมจะหมดวาระในเดือน พฤษภาคม โดยมีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ หมายเลข 1 นายภาสกร กระแสโสม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หมายเลข 2 นายศรุต มากโม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทั้งนี้ คณะจะดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักศึกษา ภาคปกติ ทุกคน ลงคะแนนเลือกตั้ง แบบออนไลน์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ได้ที่ [ลงคะแนนเลือกตั้งออนไลน์](http://sd.nsru.ac.th/Election/) และจะมีการนับคะแนนผ่านระบบ [นับคะแนนเลือกตั้งออนไลน์](http://sd.nsru.ac.th/Election/) อย่างเปิดเผยและแจังผลการนับคะแนน พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แล้สเสร็จในวันเวลาดังกล่าว