"บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น"

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (TCI กลุ่ม 2) ISSN 2408-252X กระบวนการพิจารณาบทความ 2 เดือน และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ขอบเขต งานวิจัยและบทความวิชาการในศาสตร์ของ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/index ติดต่อสอบถาม นายศิริชัย ทวีผล ผู้ประสานงานวารสารฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 087 - 212 1010 อีเมล : sirichai.t@nsru.ac.th