คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #ปีการศึกษา2564 ✌รับสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 2563 ✅ สนใจ #สมัคร เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ [สมัครเรียนออนไลน์ รอบที่ 2](http://regis.nsru.ac.th/pr/) สอบถามข้อมูล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0-5621-9100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217 #NSRU #DEK64 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดการเรียนการสอน 17 สาขาวิชา ▶️ เทคโนโลยีชีวภาพทาง ▶️วิทยาการคอมพิวเตอร์ ▶️คณิตศาสตร์ ▶️เคมี ▶️วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ▶️ชีววิทยา ▶️เทคโนโลยีสารสนเทศ ▶️เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) ▶️เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ▶️เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี) ▶️สาธารณสุขศาสตร์ ▶️อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ▶️คหกรรมศาสตร์ ▶️วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ▶️สถิติและวิทยาการข้อมูล ▶️ฟิสิกส์ (ค.บ.) ▶️เคมี (ค.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [เว็บคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี](http://st.nsru.ac.th/) [Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี](http://facebook.com/nsruscience/)