คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

"ยกระดับการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"


ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่น ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น นักวิจัยดีเด่นราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ซึ่งเข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวัน พุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563