ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการสำเนาเอกสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ วันที่บันทึก ชื่อ - นามสกุล ประเภทเอกสาร สถานะดำเนินการ
1 20 ก.ย. 2564, 14:51 นายอาทิตย์ แก้ววงษา ข้อสอบรายวิชาเอกสารอธิบายรายวิชา ระหว่างดำเนินการ/อยู่ในคิว
2 18 ก.ย. 2564, 22:08 นายอาทิตย์ แก้ววงษา เอกสารประกอบการสอนเอกสารอธิบายรายวิชา
รับเอกสารแล้ว
3 2 มิ.ย. 2564, 13:03 นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย ใบงานมคอ.2 คบ.ฟิสิกส์ 2564
รับเอกสารแล้ว
4 2 มิ.ย. 2564, 13:02 นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย ใบงานมคอ.2 คบ.เคมี 2564
รับเอกสารแล้ว
5 31 มี.ค. 2564, 12:05 นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง ข้อสอบรายวิชากระดาษคำตอบของ ตอนที่ 1
รับเอกสารแล้ว
6 31 มี.ค. 2564, 12:04 นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง ข้อสอบรายวิชาFinal Chem-สมดุล อัตราการเกิดปฺกิริยา-2-2563-คำถาม1
รับเอกสารแล้ว
7 31 มี.ค. 2564, 11:12 นางสาววิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ ใบงานแบบประเมินกระบวนการรับนศ.ใหม่
รับเอกสารแล้ว
8 31 มี.ค. 2564, 11:11 นางสาววิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ ใบงานแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
รับเอกสารแล้ว
9 30 มี.ค. 2564, 15:57 นางฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ ข้อสอบรายวิชาวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์2
รับเอกสารแล้ว
10 29 มี.ค. 2564, 08:10 นางชยภรณ บุญเรืองศักดิ์์ ข้อสอบรายวิชา4273602 (ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค)
รับเอกสารแล้ว
11 28 มี.ค. 2564, 19:20 นายเอกวิทย์ สิทธิวะ ข้อสอบรายวิชาการผลิตวิดีโอดิจิทัล
รับเอกสารแล้ว
12 27 มี.ค. 2564, 21:56 นางสาวณฐพร มีสวัสดิ์ ข้อสอบรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (4252701)
รับเอกสารแล้ว
13 27 มี.ค. 2564, 10:02 นายภาสกร วรอาจ ข้อสอบรายวิชาข้อสอบปลายภาคเรียน รายวิชา 4313406 : คอมพิวเตอร์กราฟิก
รับเอกสารแล้ว
14 25 มี.ค. 2564, 13:24 นางสาวยุภาวดี สำราญฤทธิ์ ข้อสอบรายวิชาข้อสอบรายวิชาสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
รับเอกสารแล้ว
15 25 มี.ค. 2564, 12:52 นางสาวดุษฎี คำบุญเรือง ข้อสอบรายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้น
รับเอกสารแล้ว
16 24 มี.ค. 2564, 14:45 นายปฏิวิชช์ สาระพิน ข้อสอบรายวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 2-2563
รับเอกสารแล้ว
17 24 มี.ค. 2564, 13:52 นางสาวพิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ ข้อสอบรายวิชาข้อสอบรายวิชางานประดิษฐ์ทั่วไป
รับเอกสารแล้ว
18 24 มี.ค. 2564, 12:29 นางฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ ข้อสอบรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป
รับเอกสารแล้ว
19 24 มี.ค. 2564, 12:28 นางฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ ข้อสอบรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป
รับเอกสารแล้ว
20 24 มี.ค. 2564, 11:37 นายนันทวุฒิ นิยมวงษ์ ใบงานกระดาษคำตอบ
รับเอกสารแล้ว
21 24 มี.ค. 2564, 11:34 นายนันทวุฒิ นิยมวงษ์ ข้อสอบรายวิชาSurvival Final
รับเอกสารแล้ว
22 23 มี.ค. 2564, 23:39 นางสาววัญเพ็ญ คงเพ็ชร ข้อสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
รับเอกสารแล้ว
23 23 มี.ค. 2564, 21:24 นางสาววรชนันท์ ชูทอง ข้อสอบรายวิชา4313714 การจัดการการผลิตมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
รับเอกสารแล้ว
24 23 มี.ค. 2564, 18:14 นางสาววรชนันท์ ชูทอง ข้อสอบรายวิชา4312467 การเขียนบท ออกแบบตัวละคร และสร้างสตอรี่บอร์ด
รับเอกสารแล้ว
25 23 มี.ค. 2564, 18:07 นางสาววรชนันท์ ชูทอง ข้อสอบรายวิชา4311763 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ
รับเอกสารแล้ว
26 23 มี.ค. 2564, 14:02 นายพันธ์ระวี หมวดศรี ข้อสอบรายวิชาข้อสอบชีวสถิติ 2
รับเอกสารแล้ว
27 23 มี.ค. 2564, 14:01 นายพันธ์ระวี หมวดศรี ข้อสอบรายวิชาข้อสอบปลายภาคชีวสถิติ
รับเอกสารแล้ว
28 23 มี.ค. 2564, 12:50 นายนันทวุฒิ นิยมวงษ์ ข้อสอบรายวิชาSTS Final
รับเอกสารแล้ว
29 23 มี.ค. 2564, 10:47 นางสาวชำมะเลียง เชาว์ธรรม ข้อสอบรายวิชาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรฯ
รับเอกสารแล้ว
30 23 มี.ค. 2564, 08:46 นางสาวติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ ข้อสอบรายวิชาข้อสอบปลายภาควิชาวิศวกรรมชีวเคมี ปีการศึกษา 2_2563
รับเอกสารแล้ว