ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการสำเนาเอกสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ วันที่บันทึก ชื่อ - นามสกุล ประเภทเอกสาร สถานะดำเนินการ
1 27 ก.ย. 2565, 07:12 ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา ข้อสอบรายวิชาแบบทดสอบปลายภาควิชาพีชคณิตเชิงเส้น ห้อง 1
รับเอกสารแล้ว
2 27 ก.ย. 2565, 07:07 ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา ข้อสอบรายวิชาแบบทดสอบปลายภาควิชาพีชคณิตเชิงเส้น ห้อง 2
รับเอกสารแล้ว
3 22 ก.ย. 2565, 14:10 นางสาวศิริวัฒณา ลาภหลาย ข้อสอบรายวิชาข้อสอบกลางภาค รหัสวิชา 0040409 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รับเอกสารแล้ว
4 20 ก.ย. 2565, 13:40 นางสาวปิยาภรณ์ แท่นทอง ใบงานใบสูตร
รับเอกสารแล้ว
5 20 ก.ย. 2565, 13:37 นางสาวปิยาภรณ์ แท่นทอง ข้อสอบรายวิชาข้อสอบการคิด บทที่ 4
รับเอกสารแล้ว
6 19 ก.ย. 2565, 10:46 นางสาวชำมะเลียง เชาว์ธรรม ข้อสอบรายวิชากลางภาคสื่อดิจิตอล
รับเอกสารแล้ว
7 15 ก.ย. 2565, 10:08 นางสาวชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ข้อสอบรายวิชาMass spectrometry
รับเอกสารแล้ว
8 14 ก.ย. 2565, 12:34 นางสาวธนัชพร ศรีนพคุณ ข้อสอบรายวิชาวิชาระเบียบวิธีวิจัย
รับเอกสารแล้ว
9 12 ก.ย. 2565, 13:25 นางสาวศศิโสพิต บัวดา ข้อสอบรายวิชา้test3
รับเอกสารแล้ว
10 11 ก.ย. 2565, 10:09 นางชยภรณ บุญเรืองศักดิ์์ ใบงานMy way template
รับเอกสารแล้ว
11 9 ก.ย. 2565, 15:11 นางสาวชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ใบงานไทเทรตตกตะกอน
รับเอกสารแล้ว
12 9 ก.ย. 2565, 10:41 นางสาวชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ใบงานใบงานไทเทรตตกตะกอน
รับเอกสารแล้ว
13 8 ส.ค. 2565, 13:32 นางสาวศศิโสพิต บัวดา ข้อสอบรายวิชา้้ข้อสอบวิชาการคิดและการแก้ปัญหา
รับเอกสารแล้ว
14 5 ก.ค. 2565, 11:35 นางสาวกนกวรรณ อาจแก้ว ใบงานใบงานแบบฝึกหัด - การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน
รับเอกสารแล้ว
15 24 มิ.ย. 2565, 12:24 นางสาวกนกวรรณ อาจแก้ว ใบงานแบบฝึกหัด - การตรวจวัดและประเมินความเข้มแสงสว่าง
รับเอกสารแล้ว
16 20 มิ.ย. 2565, 15:17 นางสาวศศิโสพิต บัวดา ใบงาน.ใบงานวิชาการคิดและการแก้ปัญหา
รับเอกสารแล้ว
17 13 มิ.ย. 2565, 10:08 นางสาวชำมะเลียง เชาว์ธรรม เอกสารประกอบการสอนแผนการสอน 0070407
รับเอกสารแล้ว
18 20 ก.ย. 2564, 14:51 นายอาทิตย์ แก้ววงษา ข้อสอบรายวิชาเอกสารอธิบายรายวิชา
รับเอกสารแล้ว
19 18 ก.ย. 2564, 22:08 นายอาทิตย์ แก้ววงษา เอกสารประกอบการสอนเอกสารอธิบายรายวิชา
รับเอกสารแล้ว
20 2 มิ.ย. 2564, 13:03 นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย ใบงานมคอ.2 คบ.ฟิสิกส์ 2564
รับเอกสารแล้ว
21 2 มิ.ย. 2564, 13:02 นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย ใบงานมคอ.2 คบ.เคมี 2564
รับเอกสารแล้ว
22 31 มี.ค. 2564, 12:05 นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง ข้อสอบรายวิชากระดาษคำตอบของ ตอนที่ 1
รับเอกสารแล้ว
23 31 มี.ค. 2564, 12:04 นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง ข้อสอบรายวิชาFinal Chem-สมดุล อัตราการเกิดปฺกิริยา-2-2563-คำถาม1
รับเอกสารแล้ว
24 31 มี.ค. 2564, 11:12 นางสาววิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ ใบงานแบบประเมินกระบวนการรับนศ.ใหม่
รับเอกสารแล้ว
25 31 มี.ค. 2564, 11:11 นางสาววิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ ใบงานแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
รับเอกสารแล้ว
26 30 มี.ค. 2564, 15:57 นางฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ ข้อสอบรายวิชาวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์2
รับเอกสารแล้ว
27 29 มี.ค. 2564, 08:10 นางชยภรณ บุญเรืองศักดิ์์ ข้อสอบรายวิชา4273602 (ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค)
รับเอกสารแล้ว
28 28 มี.ค. 2564, 19:20 นายเอกวิทย์ สิทธิวะ ข้อสอบรายวิชาการผลิตวิดีโอดิจิทัล
รับเอกสารแล้ว
29 27 มี.ค. 2564, 21:56 นางสาวณฐพร มีสวัสดิ์ ข้อสอบรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (4252701)
รับเอกสารแล้ว
30 27 มี.ค. 2564, 10:02 นายภาสกร วรอาจ ข้อสอบรายวิชาข้อสอบปลายภาคเรียน รายวิชา 4313406 : คอมพิวเตอร์กราฟิก
รับเอกสารแล้ว