การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยจุลินทรีย์ จากกอไผ่
Production of Bio-Fertilizer from Agricultural Waste Residue Using Bamboo Clump Mic
ผู้ทำวิจัย : วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยประยุกต์
           เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ(ร้อยละ 62.01) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่เพาะปลูกพืชในประเทศประมาณ 131.25 ล้านไร่จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 321.25 ล้านไร่ และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรก็ยังคง...
การใช้ไทเทเนียมออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Use of Titanium Dioxide as Disinfectant in Plant Tissue Culture
ผู้ทำวิจัย : ชลดา ธีรการุณวงศ์
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยพื้นฐาน
           การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพของพืชที่มีความสำคัญมาก ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนพืชเศรษฐกิจและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับการเลือกสภาวะการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม เช่นสูตรอา...
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิดของ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ใน
The study of chemical composition and source apportionment of fine particulate matt
ผู้ทำวิจัย : อนุวัฒน์ แสงอ่อน
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยประยุกต์
           ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากมลพิษทางอากาศนั้นสามารถแพร่กระจายได้ในบริเวณกว้างทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ซึ่งเป็นปัญห...
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินกับ สมดุลน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ ก
The relations between of land use change with water balance on Wetland for case stu
ผู้ทำวิจัย : ปฏิวิชช์ สาระพิน
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยประยุกต์
           การดำรงชีวิตของสังคมไทย ไม่ว่าจะในเมืองหรือในชนบทได้อาศัยพึ่งพา และมีความเป็นอยู่ผูกพันกับพื้นที่ชุ่มน้ำมานานหลายชั่วอายุคน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งรวมคุณค่าและผลประโยชน์มากมายหลายอย่าง ซึ่งแต่ละพื้นที่ชุ่มน้ำจะมีบทบาทหน้าที่ ผลผลิต แล...
wwwww
wwww
ผู้ทำวิจัย :
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยพื้นฐาน
           hacked by goodzilam...