หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล

Bachelor of Science Program in Statistics and Data Science


ปรัชญา

"สร้างนักวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์และจัดการข้อมูลอย่างชาญฉลาด
เพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติและวิทยาการข้อมูล)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Statistics and Data Science)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Statistics and Data Science)

ความสำคัญ

  ข้อมูลมีบทบาทที่สำคัญต่อการวางแผน กำหนดนโยบาย การจัดการขององค์กรทั้งทางภาครัฐและเอกชน ข้อมูลมีอยู่รอบตัวเราเป็นจำนวนมากสถิติและวิทยาการข้อมูลเป็นรากฐานที่มีความสำคัญช่วยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงการพยากรณ์ ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาวิชาชีพ มีการคำนวณที่แม่นยำและรวดเร็วทำให้สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ได้ทันการ ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาการข้อมูลเป็นที่ต้องการของตลาด รายวิชาภายในหลักสูตรได้มีการปรับให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และตลาดในยุคปัจจุบันด้วย สามารถนำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นและประเทศให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีบุคคลากรที่สามารถนำความรู้ทางสถิติและวิทยาการข้อมูล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาทำงานประสานกัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  นักสถิติ
  นักวิทยาการข้อมูล
  นักวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูล
  ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังข้อมูล
  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถิติและคอมพิวเตอร์
อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
อาจารย์วรพรรณ เจริญขำ
อาจารย์ ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
ผศ.ณัฐภัทร ศิริคง