หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
Bachelor of Science Program in Sports Science and Health Promotion

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิต ให้รอบรู้วิชาการ ประยุกต์สหวิชา ควบคู่คุณธรรม เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการออกกำลังกาย การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Sports Science and Health Promotion)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Sports Science and Health Promotion)

ความสำคัญ

            ในปัจจุบันที่ประชาชนมีความตื่นตัวในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพมีความสำคัญ ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยการใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย อีกทั้งในการพัฒนาการกีฬาของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน ในด้านกีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ผู้เรียนจึงต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญคือมีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำสโมสรกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาชีพอื่นๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกำลังกาย เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจำหน่ายเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย และผู้ประกอบการทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย ตลอดจนธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ
นักส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ และองค์กรในระดับต่างๆ
ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ
นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

ดร.เพชรัชน์ อ้นโต

Personal NSRU

ดร.นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์

Personal NSRU

อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์

Personal NSRU

ดร.สยาม ทองใบ

Personal NSRU

ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์

Personal NSRU