หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animation


ปรัชญา

"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
โดยเฉพาะการสร้างแอนิเมชันและเกม ให้มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
มีคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Multimedia Technology and Animation)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Multimedia Technology and Animation)

ความสำคัญ

  ปัจจุบันระบบมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการเติบโต อย่างรวดเร็วของการพัฒนาภาพยนตร์และสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มาผสมผสานภาพเคลื่อนไหวและ เสียงเข้าด้วยกัน ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติในสาขาเทคโนโลยี มัลติมีเดียนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถจะต้อง มีหลักสูตรประกอบกับกระบวนการเรียนการสอนที่ดีและทันสมัย อาจารย์ที่สอนต้องมีคุณภาพและมีการพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง ห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกปฏิบัติต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เนื้อหาของ หลักสูตรจำเป็นที่จะต้องมีการวางพื้นฐานความรู้ทางด้านระบบมัลติมีเดีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับประยุกต์ใช้งาน ขั้นสูง เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เนื้อหาของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักแอนิเมชั่น 2D หรือ 3D
ผู้ออกแบบและพัฒนาเกม
นักออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นมัลติมีเดียบนอุปกรณ์พกพา มือถือและแท็บเล็ต
นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
อาชีพอิสระด้านมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
นักออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมัลติมีเดีย
นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ครูหรืออาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
ศิลปินภาพดิจิทัล
นักสร้างเทคนิคพิเศษบนงานภาพยนตร์
นักกออกแบบกราฟิกโฆษณา
ผศ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์
ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ
อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์