หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาชาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics

ปรัชญา

            คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยในการฝึกคนให้คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Mathematics)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Mathematics)

ความสำคัญ

            วิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ มีหลักการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทฤษฎีที่สำคัญในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลาย ๆ ทฤษฎีสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ ทำให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในการนำความรู้ไปอ้างอิง เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บุคลากรและที่ปรึกษาทางการเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
นักวิจัย นักสำรวจ
นักสถิติ
พนักงานธนาคาร
ครู อาจารย์ และนักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

ดร.วันชัย ตาปัญโญ

Personal NSRU

ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย

Personal NSRU

ผศ.ชม ปานตา

Personal NSRU

ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา

Personal NSRU

ดร.ภัทริณี คงชู

Personal NSRU