หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Bachelor of Arts Program in Home Economics

ปรัชญา

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และความสามารถด้านคหกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมต่อวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การพัฒนาสังคมทั้งทางด้านสุขภาพ และการดำรงชีวิต ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

ชื่อย่อ :

ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Arts (Home Economics)

ชื่อย่อ :

B.A. (Home Economics)

ความสำคัญ

            การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น อาหารและโภชนาการ ด้านศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ ฯลฯ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพ ทักษะ ในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับความสามารถในการต่อยอดการเรียนรู้และการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
งานด้านอาหารและโภชนาการ
งานด้านศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์
อาจารย์ พัฒนากรทางด้านคหกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
การประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคหกรรมศาสตร์

นางสาวสิรภัทร สิริบรรสพ

Personal NSRU

ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ

Personal NSRU

นางสาวนารีรัตน์ บุญลักษณ์

Personal NSRU