หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

Bachelor of Education Program in Chemistry


ปรัชญา

  "ความรู้ดี ทักษะการสอนเด่น เน้นจรรยาบรรณครู พัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่สากล"

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ :

ค.บ. (เคมี)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Education (Chemistry)

ชื่อย่อ :

B.Ed. (Chemistry)

ความสำคัญ

  วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนประเทศให้เจริญมั่นคง ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ อันมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แต่ในปัจจุบันสภาพการศึกษาไทยยังไม่สามารถพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ หรือแข่งขันกับชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของทักษะการคิด หรือที่กล่าวกันว่าเด็กไทยส่วนใหญ่คิดไม่เป็น แก้ปัญหาไม่ได้ และปัญหาด้านการขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูวิทยาศาสตร์ ที่ยังมีจำนวนความต้องการอีกมาก จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องผลิตบัณฑิตด้านการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อมาพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  ครูสอนวิชาเคมีในสถานศึกษาทุกสังกัด
  นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  พนักงานบริษัทในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
ผศ.ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ
ผศ.ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย
อาจารย์พรรนิพา พวันนา
ผศ.มณีรัตน์ น้ำจันทร์
อาจารย์ ดร.วัญเพ็ญ คงเพ็ชร