หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Science Program in Chemistry

ปรัชญา

            เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านเคมีที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงทางวิชาการด้านเคมี มีแนวทางการสอนและการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (เคมี)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Chemistry)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Chemistry)

ความสำคัญ

            การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเคมีเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางเคมีจำนวนมากที่มีศักยภาพเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ ดังนั้นการผลิตบุคลากรด้านเคมีให้มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อไปพัฒนาประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี หรือนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมทั้งบริษัทอุตสาหกรรมในกลุ่มงานด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ปิโตรเคมี พลาสติก นิติวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชุบเคลือบโลหะ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเคมีในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ
ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านเคมี

ผศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์

Personal NSRU

ดร.ชนิตา ขนันทอง

Personal NSRU

ดร.อภิชาติ บุญมาลัย

Personal NSRU

ดร.จีรพรรณ เทียนทอง

Personal NSRU

ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์

Personal NSRU