หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Science Program in Biology

ปรัชญา

บัณฑิตชีววิทยาเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม นำวิจัยแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อเต็ม :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ชื่อย่อ :

วท.บ. (ชีววิทยา)

ข้อมูลชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม :

Bachelor of Science (Biology)

ชื่อย่อ :

B.Sc. (Biology)

ความสำคัญ

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ครอบคลุมหลักการทางด้านชีววิทยาโดยศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ และทำงานวิจัยในระดับสูงต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาลต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
บุคลากรทางการศึกษา (ครู/อาจารย์)
พนักงานบริษัทที่ต้องการความรู้ทางด้านชีววิทยา เช่น บริษัทผลิตวัคซีน ยา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ทางการแพทย
ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา

นางสาวปริญญารัตน์ จินโต

Personal NSRU

ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร

Personal NSRU

ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์

Personal NSRU

ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล

Personal NSRU

นางสาวศิริวัฒณา ลาภหลาย

Personal NSRU