ภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาพบรรยากาศการเข้าร่วม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2


ภาพบรรยากาศการเข้าร่วม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 ในครั้งนี้

ประกาศข่าวเมื่อ : 5 พ.ค. 2565 โดย : นายอาทิตย์ แก้ววงษา