ทำเนียบกรรมการประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
คณบดี
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ชม ปานตา
รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ
ดร.พิมรา ทองแสง
รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวณฐพร มีสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฯ
ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
นางนิภาพร คำตัน
หัวหน้าสำนักงานคณบดี