รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ตารางเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
การดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
กิจกรรมด้านทุนสนับสนุนการศึกษา
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖
รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รายงานสรุปกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายงานสรุปการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๖
รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๖
รายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๖
แผนพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แผนพัฒนานักศึกษาด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายงานสรุปโครงการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานของนักศึกษา
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานวิชาการ จากชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อรับทุนเบิกจ่าย และปิดทุนวิจัยจาก กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
คู่มือการบริหารงานวิจัย
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนพัฒนาโจทย์วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าและทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
สรุปงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
โครงการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG (U2T for BCG)
โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (ECI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับการบริการจัดการทรัพยากรชุมชน
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคต/หลักสูตรตอบสนองการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการขับเคลื่อนเศรษกิจและสังคมรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG (U2T for BCG)
โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (ECI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แผนการจัดสหกิจศึกษาและการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๕
แบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานผลดำเนินการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับสถานประกอบการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเงิน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร์การเงิน ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำนโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำการแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน รอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
นโยบายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินงานของระดับหลักสูตร (มคอ.7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี