วิดีโอแนะนำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับ

เป็นองค์กรอัจฉริยะที่สร้างนักวิทยาศาสตร์มืออาชืพ
สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น