อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

น.ส.ณฐพร มีสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์
ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์