บุคลากรประจำสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ผศ.วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง
อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
อาจารย์ณฐพร มีสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ดุษฎี คำบุญเรือง
อาจารย์ ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์
นายศิริชัย ทวีผล
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.อัญชลี แสนสง
นักวิทยาศาสตร์
นายณัฏฐ์ นุชนารถ
นักวิทยาศาสตร์