สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน
ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์
ผศ.ดร.ธนัชพร ศรีนพคุณ
อาจารย์ ดร.ชนิตา ขนันทอง
อาจารย์ ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์
ผศ.ปริญญารัตน์ จินโต
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน
อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ
น.ส.จิรัชฌา ปั้นน้อย
นักวิทยาศาสตร์
นายศิริชัย ทวีผล
นักวิทยาศาสตร์
นายศราวุธ เงินจันทร์
นักวิทยาศาสตร์