สำนักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางนิภาพร ภู่ธนาภรณ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางวัชรี ไหมทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอาทิตย์ แก้ววงษา
นักวิทยาศาสตร์
น.ส.วลีรัตน์ ด้วงมหาสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุนันทา คงเงิน
นักวิชาการศึกษา
น.ส.วรพรรณ เวศานนทเวท
นักวิชาการศึกษา

นางวสาวภาชินี โอภาษี
แพทย์แผนไทยประยุกต์
นางสาววิสุทธิดา แสงจันทร์
นักกายภาพบำบัด
นางสา่วอรณัชชา จิตพยัค
แพทย์แผนไทยประยุกต์
น.ส.สมทรง เงินคล
นางชวนชม แม้นพยัคฆ์
น.ส.ชมภูนุช บุญพรหม
น.ส.แหวนเพชร พุทธสามี
นางอัมภรณ์ โพธิ์กรด