อาจารย์ประจำสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ

ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา
ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
ดร.ภัทริณี คงชู
ดร.อาวีพร ปานทอง
ผศ.ชม ปานตา
ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
น.ส.ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
น.ส.วรพรรณ เจริญขำ
น.ส.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
ดร.วันชัย ตาปัญโญ
น.ส.ปิยาภรณ์ แท่นทอง
นายบุญญฤทธิ์ เงินคำ
ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา