อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา
อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
อาจารย์ ดร.ภัทริณี คงชู
ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง
ผศ.ชม ปานตา
ผศ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
อาจารย์ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
อาจารย์วรพรรณ เจริญขำ
ผศ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
ผศ.ดร.วันชัย ตาปัญโญ
อาจารย์ปิยาภรณ์ แท่นทอง
อาจารย์บุญญฤทธิ์ เงินคำ
อาจารย์ ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา