อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
ผศ.ชม ปานตา
อาจารย์ ดร.ภัทริณี คงชู
ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง
ผศ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
ผศ.ยุภาวดี สำราญฤทธิ์
อาจารย์วรพรรณ เจริญขำ
ผศ.พรวิลัย ชาญกิจกรรณ์
ผศ.ดร.วันชัย ตาปัญโญ
ผศ.ปิยาภรณ์ แท่นทอง
ผศ.บุญญฤทธิ์ เงินคำ
อาจารย์ ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา