ผู้รับผิดชอบพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ

นายอาทิตย์ แก้ววงษา

นักวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมายเลขโทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1401-03ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University