การบริหารจัดการ
 
คู่มือการดำเนินงาน
 
ฝ่ายบุคคล
 
ฝ่ายธุรการ
 
ฝ่ายพัสดุ
 
ห้องปฏิบัติการ
 
รายงานการบริหารการจัดการ
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
 นโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
 แผนการจัดการความรู้
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
 
บทเรียน e-Learning แต่ละวิชา
ฟิสิกส์ 1
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การคิดและการแก้ปัญหา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
ระบบบริหารจัดการด้านฝึกงาน
 
งานบริการนักศึกษา
 
งานบริการหลักสูตร
ระบบสนับสนุนการวิจัย
 
งานวิจัย
การเรียนการสอนที่บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
    - คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
    - พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
 
การสืบค้น
 
วารสาร
วารสารคณะวิทยาศาสตร์

 


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University