ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 - 2555 เอกสาร .PDF
2 แผนยุทธศาสตร์ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 - 2560 เอกสาร .PDF
3 แผนยุทธศาสตร์ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 - 2560 (ปรับปรุงปี-2560) เอกสาร .PDF
4 แผนยุทธศาสตร์ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 - 2564 เอกสาร .PDF
5 แผนยุทธศาสตร์ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 - 2564 (ปรับปรุงปี-2561) เอกสาร .PDF
     


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University