ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 - 2555 เอกสาร .PDF
2 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 - 2560 เอกสาร .PDF
3 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556 - 2560 (ปรับปรุงปี 2560) เอกสาร .PDF
4 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 - 2564 เอกสาร .PDF
5 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 - 2564 (ปรับปรุงปี 2561) เอกสาร .PDF
6 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 - 2564 (ปรับปรุงปี 2562) เอกสาร .PDF
7 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 - 2564 (ปรับปรุงปี 2563) เอกสาร .PDF
8 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2560 - 2564 (ปรับปรุงปี 2564) เอกสาร .PDF


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University