ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสาร .PDF
2 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสาร .PDF
     
     


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University