ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสาร .PDF
2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสาร .PDF


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University