ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสาร.PDF
2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสาร.PDF
3 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสาร.PDF
4 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร.PDF
     
     


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University