ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 นโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2559 เอกสาร .PDF
2 นโยบายการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2564 เอกสาร .PDF
     


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University