ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีการศึกษา 2558 เอกสาร .PDF
2 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีการศึกษา 2560 เอกสาร .PDF
3 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสาร .PDF
3 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจำปีการศึกษา 2562 เอกสาร .PDF
     


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University