ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสาร .PDF
2 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 เอกสาร .PDF
3 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 เอกสาร .PDF
4 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสาร .PDF
     
     


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University