ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (บทที่ 1-3) เอกสาร .PDF
2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (บทที่ 4-5) เอกสาร .PDF


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University