ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ.2556 - 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสาร .PDF
2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ.2556 - 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2559) เอกสาร .PDF
3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสาร .PDF
4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2562) เอกสาร .PDF
5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2563) เอกสาร .PDF
6 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ.2560 - 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2564) เอกสาร .PDF
     
     


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University