วันที่แสดงข่าว ชื่อเอกสาร
12 กรกฎาคม 2557 ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมฝึกอบรมการปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  รายละเอียดข่าว : ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมฝึกอบรมการปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในระหว่างวันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร 13 ตามตารางการฝึกอบรมที่ประกาศแจ้ง
 
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายละเอียดข่าว : ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา  8.00 – 16.30 น.
 
10 กรกฎาคม 2557 ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
  รายละเอียดข่าว : ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา จะจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานหน้าพระพุทะสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการนี้จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน
 
4 กุมภาพันธ์ 2557 การรับสมัครทุนสงเคราะห์(มูลนิธิ SET)
  รายละเอียดข่าว : ด้วยมูลนิธิเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย(SET) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตลอดมานั้น งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสมัครทุนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถรับและส่งใบสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา
 
24 มีนาคม 2557 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  รายละเอียดข่าว : ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5 ทุกคน ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
19 มีนาคม 2557 ประกาศ  ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต
  รายละเอียดข่าว : ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระบาง  อาคาร 15 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมหลักของคณะฯ นักศึกษาที่ไม่มาร่วมกิจกรรม จะตกกิจกรรมดังกล่าว.
 
6 มีนาคม 2557 ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายละเอียดข่าว : ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ผู้สมัครหมายเลข 1  นายศุภกิจ  จงกสิกิจง  นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2
 
1 มีนาคม 2557 ประกาศให้ไปเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  รายละเอียดข่าว : ให้นักศึกษาทุกชั้นปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์(อาคาร 13) ตั้งแต่เวลา 8.30  - 15.00 น.
 
1 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2556
  รายละเอียดข่าว : เนื่องด้วยประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556 จะหมดวาระการทำงานในภาคเรียนที่ 2/2556 นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 2  เพื่อดำรงตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยผู้สนใจสมัครต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
  1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา

นักศึกษาที่สนใจสมัคร ให้สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

 
4 ธันวาคม 2556 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธ.ค. 56
   
5 กุมภาพันธ์ 2556 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายละเอียดข่าว : ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556  ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป
 
10 สิงหาคม 2556 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ 12 ส.ค. 56
   
15 สิงหาคม 2556 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  รายละเอียดข่าว : เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 4 กันยายน  2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 จึงขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
 
20 กรกฎาคม 2556 ขอเชิญให้นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
  รายละเอียดข่าว : เนื่องด้วยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 จึงขอเชิญให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว
 
1 กรกฎาคม 2556 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาว-เดือน และบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายละเอียดข่าว : ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาว-เดือน และบายศรีสู่ขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา  13.00 – 17.30 น.
 
1 กรกฎาคม 2556 ประกาศรับสมัคร ดาว-เดือน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556
   
1 มิถุนายน 2556 ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  รายละเอียดข่าว : ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ในวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา  8.00 – 16.30 น.
 
1 มิถุนายน 2556 ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
  รายละเอียดข่าว : ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา จะจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานหน้าพระพุทะสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการนี้จึงให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University