ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ประจำปีการศึกษา 2556 เอกสาร .PDF


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University