ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา2556 เอกสาร .PDF
2 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา2561 เอกสาร .PDF
3 แผนการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา2563 เอกสาร .PDF
     
     


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University