ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
2 ใบเบิกค่าสอนและเหมาจ่าย เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
3 งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินค่าสอน เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
4 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
5 ตารางปฏิบัติการของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
6 แบบการขออนุมัติเบิก – จ่าย เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
7 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
8 แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
9 แบบขอใช้ห้องเรียนมาตรฐานและห้องประชุม เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
10 ใบลงเวลาปฏิบัติการสอนและเบิกเงินค่าสอน ประจำเดือน เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
11 ใบสำคัญรับเงิน เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC
12 งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน เอกสาร .PDF เอกสาร .DOC


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University