ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
สรุปรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2552
1 สรุปงบประมาณรายจ่าย ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2551 เอกสาร .PDF
2 สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบรายได้) เดือนตุลาคม 2551 เอกสาร .PDF
3 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนธันวาคม 2551 เอกสาร .PDF
4 สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบรายได้) เดือนธันวาคม 2551 เอกสาร .PDF
5 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนมกราคม 2552 เอกสาร .PDF
6 สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบรายได้) เดือนมกราคม 2552 เอกสาร .PDF
7 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เอกสาร .PDF
8 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนมีนาคม 2552 เอกสาร .PDF
9 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนเมษายน 2552 เอกสาร .PDF
10 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2552 เอกสาร .PDF
11 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนมิถุนายน 2552 เอกสาร .PDF
12 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2552 เอกสาร .PDF
13 สรุปงบประมาณรายจ่าย เดือนสิงหาคม - กันยายน 2552 เอกสาร .PDF
 
[ปีงบประมาณ 2552][ปีงบประมาณ 2553][ปีงบประมาณ 2554][ปีงบประมาณ 2555][ปีงบประมาณ 2556]


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University