รหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย ประเภทผลผลิต ชื่อหัวหน้าโครงการ
R000000510 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมของ Fisher ในปริภูมิ b-เมตริกเสมือน งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นายบุญญฤทธิ์ เงินคำ
R000000509 ทดสอบ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นายปฏิวิชช์ สาระพิน
R000000491 การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับสภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อมด้วยนาโนไคโตซานร่วมกับเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัล งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
R000000490 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวอรสา เตติวัฒน์
R000000484 ระบบบริหารจัดการการสอบวิชาโครงงานด้านการศึกษาเอกเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
R000000483 แบบจำลองค่าสุดขีดของอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยใหม่ นายชม ปานตา
R000000482 การประยุกต์ใช้พอลิไดอะเซทติลีนรีเอเจนต์ในระบบโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทริกอย่างง่ายสำหรับการวิเคราะห์ไอออนตะกั่ว งานวิจัยใหม่ นายอภิชาติ บุญมาลัย
R000000441 การใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการควบคุมโรคใบร่วงไฟทอปโทร่าของยางพาราชำถุงสายพันธุ์ RRIM600 งานวิจัยใหม่ นายรัตนะ ยศเมธากุล
R000000440 การใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการควบคุมโรคใบร่วงไฟทอปโทร่าของยางพาราชำถุงสายพันธุ์ RRIM600 งานวิจัยใหม่ นายณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา
R000000430 การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มในชั้นเรียนของครูประจำการ งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นายศุภชัย ทวี
R000000423 การศึกษาออกแบบชุดตรวจสอบตะกั่วในน้ำด้วยการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนเวสสิเคิล งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวธนัชพร พัฒนาธรชัย
R000000419 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการจัดการความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา อาชีวเวชศาสตร์ ของนักศึกษาร งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวณธิดา อินทร์แป้น
R000000417 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร งานวิจัยใหม่ นางสาวเรณู อยู่เจริญ
R000000409 รูปแบบการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวณธิดา อินทร์แป้น
R000000408 การเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรรากบัวด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
R000000404 การพัฒนาระบบแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนในรูปแบบของ Web Responsive โดยใช้หลักการออนโทโลจีเชิงพื้นที่และเชิงเวลา อื่น นายนฤพนธ์ พนาวงศ์
R000000382 การบำบัดโลหะหนักจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยราที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยใหม่ รองศาสตราจารย์ทินพันธุ์ เนตรแพ
R000000381 การประเมินพื้นที่เสี่ยงและคัดเลือกพืชเพื่อใช้เป็นดัชนีชีวภาพสำหรับก๊าซโอโซน งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวฤทัยรัตน์ โพธิ
R000000367 การผลิตไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัว งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ผศ.พันธ์ระวี หมวดศรี
R000000365 การผลิตไวน์จากเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) งานวิจัยใหม่ ผศ.ทะเนตร อุฤทธิ์
R000000359 การศึกษาลำต้นมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตกลูโคส งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นายนันทวุฒิ นิยมวงษ์
R000000335 บำบัดน้ำเสียจากโรงงานชุบโลหะของอุตสาหกรรม SMEs โดยเครื่องกรองทางชีวภาพจากราที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ รองศาสตราจารย์ทินพันธุ์ เนตรแพ
R000000334 คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมปากน้ำโพสู่การประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวสิรภัทร สิริบรรสพ
R000000290 การศึกษาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกาบปลีของกล้วย งานวิจัยใหม่ นางสาวเรณู อยู่เจริญ
R000000289 ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าว (Oryza sativa L.) งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ผศ.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
R000000287 การคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลท่องเที่ยวด้วยอัลกอริทึมนาอีฟเบย์โดยใช้ค่าขอบเขตและเทคนิคการทำเหมืองข้อความ งานวิจัยใหม่ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
R000000271 การบำบัดน้ำเสียด้วยปฏิกิริยาการเร่งด้วยแสงโดยใช้ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ผสม งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ผศ.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
R000000269 การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษภาคสนามในเขตเครือข่ายสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยใหม่ นายดนุวัศ อิสรานนทกุล
R000000268 การคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุมราโรคพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย งานวิจัยใหม่ นายนันทวุฒิ นิยมวงษ์
R000000264 ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโปรไบโอติค งานวิจัยใหม่ นางสาวเรณู อยู่เจริญ
R000000256 การเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพการหมักแป้งขนมจีนโบราณจากข้าวอินทรีย์ของเชื้อแบคทีเรียผลิตกรดแล็กทิกด้วยสารสกัดพรีไบโอติกจากรากบัว งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ทะเนตร อุฤทธิ์
R000000254 การเพิ่มมูลค่าข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครสวรรค์ โดยการผลิตข้าวแดงจากเชื้อรา Monascus purpureus งานวิจัยใหม่ นายธีระยุทธ เตียนธนา
R000000249 ฤทธิ์ต้านไวรัสเริมจากสมุนไพรรางแดง งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวเรณู อยู่เจริญ
R000000246 การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรค มือเท้าปากในเขตเครือข่ายสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นายดนุวัศ อิสรานนทกุล
R000000245 แบบจำลองไข้เลือดออก งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นายถิรภัทร มีสำราญ
R000000239 ผลการเพิ่มของคาร์บอนไดออกไซด์และสภาวะเครียดแล้งที่มีต่อการ สังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตของข้าว งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวฤทัยรัตน์ โพธิ
R000000227 การศึกษาวิถีแห่งการดำรงชีวิตของประชากรในชุมชนโดยรอบเหมืองทองคำจังหวัดพิจิตร งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ ผศ.ดร.พีระพงษ์ เนียมเสวก
R000000216 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรจากพืชสมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
R000000215 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากพืชสมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.เรณู อยู่เจริญ
R000000213 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยสมุนไพรจากพืชสมุนไพรในจังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
R000000208 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา
R000000204 การตรวจหาการทำซ้ำผลงานทางวิชาการ งานวิจัยใหม่ นางปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
R000000187 การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้าทอพื้นเมืองโบราณ บ้านจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ งานวิจัยใหม่ นางสาวสายชลี ชัยศาสตร์
R000000186 คุณสมบัติทางกลของมอร์ต้าเสริมเส้นใยผ้าโพลิเอสเตอร์จากขยะอุตสาหกรรม งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวหทัยชนก หมื่นกล้า
R000000185 ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestri งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวเรณู อยู่เจริญ
R000000174 การผลิตสารพรีไบโอติกจากกลอย งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นายพันธ์ระวี หมวดศรี
R000000166 การมีอยู่จริงและรูปแบบการประมาณค่าที่เหมาะสมของคำตอบสำหรับบางระบบของปัญหาอสมการการแปรผันบนวงศ์ของเซตที่ไม่คอนเวกซ์ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.สมบูรณ์ นิยม
R000000160 การศึกษาการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเริมของสมุนไพรและการพัฒนาครีม งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวเรณู อยู่เจริญ
R000000157 การบูรณะภาพเอกสารทางประวัติศาสตร์ของไทยที่เสื่อมสภาพโดยใช้การไบนาไรเซชันแบบปรับตัวตามสารสนเทศหลายระดับ งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
R000000146 ผลของไคโตซานต่อสรีรวิทยาและการสะสมมวลชีวภาพของข้าว (Oryza sativa L.) ภายใต้สภาวะการเพิ่มขึ้นของก๊าซโอโซน งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นางสาวฤทัยรัตน์ โพธิ
R000000141 การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ งานวิจัยใหม่ นางสาวอาวีพร ปานทอง
R000000135 ระบบสารสนเทศฐานความรู้ชุมชนผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับท้องถิ่น งานวิจัยใหม่ นายสมพร พูลพงษ์
R000000130 ผลเฉลยรูปแบบปิดของสมการการอัดตัวระบายน้ำ ความเครียดเท่า โดยวิธีการแยกตัวแปร งานวิจัยใหม่ นางสาวชญานันทน์ ทองดี
R000000125 การศึกษาผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา งานวิจัยใหม่ นางสาววัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
R000000123 การวิเคราะห์ปัจจัยการอ่านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ งานวิจัยใหม่ นางสาววรพรรณ เจริญขำ
R000000118 การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในน้ำโดยใช้สารสกัดแทนนินเป็นรีเอเจนต์ งานวิจัยใหม่ นางสาววัญเพ็ญ คงเพ็ชร
R000000015 เครื่องกรองแคดเมียมทางชีวภาพ โดยราจากตะกอนดิน ห้วยแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ นายทินพันธุ์ เนตรแพ


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการสนับสนุนการตัดสินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Management Information System : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University