อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผศ.ดร.ธิติมา วทานียเวช
อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง
ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์
อาจารย์วันดี ฉวีจันทร์
ผศ.ทิพพารัตน์ แสนคาร
อาจารย์ ดร.เพชรัตน์ อ้นโต
อาจารย์ ดร.นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์
อาจารย์เจนจิรา เล็กอุทัย
อาจารย์อรุณวดี ทองบุญ
อาจารย์ละออง อุปมัย
อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว
อาจารย์สุชา นุ่มเกลี้ยง
อาจารย์กนกวรรณ อาจแก้ว
อาจารย์อรธิรา สุทธิศักดิ์