อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ดร.เพชรัชน์ อ้นโต
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ผศ.ดร.ธิติมา วทานียเวช
ดร.พิมรา ทองแสง
ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์
น.ส.วันดี ฉวีจันทร์
ผศ.ทิพพารัตน์ แสนคาร
ผศ.ณธิดา อินทร์แป้น
ดร.นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
ดร.นริศรา ชาญณรงค์
น.ส.เจนจิรา เล็กอุทัย
น.ส.อรุณวดี ทองบุญ
น.ส.ละออง อุปมัย
น.ส.ชนกานต์ สกุลแถว
นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
น.ส.กนกวรรณ อาจแก้ว