ทำเนียบผู้บริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
คณบดี
ผศ.ชม ปานตา
รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ
ดร.พิมรา ทองแสง
รองคณบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวณฐพร มีสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฯ
ดร.พีรพัฒน์ คำเกิด
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์