อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นายอนุวัตน์ แสงอ่อน
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
นายปฏิวิชช์ สาระพิน
น.ส.ชำมะเลียง เชาว์ธรรม