อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


อาจารย์ชำมะเลียง เชาว์ธรรม
หัวหน้าสาขาิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
อาจารย์ปฏิวิชช์ สาระพิน
อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน