อาจารย์ประจำสาขาวิชา
คหกรรม

น.ส.สิรภัทร สิริบรรสพ
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ
น.ส.นารีรัตน์ บุญลักษณ์
น.ส.ทศพร โพธิ์เนียม
น.ส.รังสิตา จันทร์หอม