ประวัติความเป็นมาสาขาวิชา

 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เดิมคือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตนักวิชาการสุขศึกษา (วิชาเอกสุขศึกษา)ซึ่งต่อมาได้ยุบวิชาเอกนี้ไปแล้วและเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ คือ แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นรุ่นแรก จำนวน 2 ห้อง จนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ปี 2551ได้เปิดหลักสูตร เพิ่มอีกแขนงวิชาหนึ่ง คือ แขนงวิชาอาชีวอนามัยเป็นรุ่นแรกจำนวน 1 ห้อง ปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขึ้นกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์