เกี่ยวกับสาขาวิชาฟิสิกส์
              โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2520 ในสมัยเมื่อเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์
และใช้ชื่อภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
และในปี พ.ศ. 2524ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ ในปี พ.ศ. 2539 วิทยาลัยครูนครสวรรค์ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฎนครสวรรค์ได้บริหารงานในระบบภาควิชามาจนถึง พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนระบบบริหารคณะใหม่ไม่มีภาควิชาแต่บริหารเป็นโปรแกรมวิชาจึงได้มีโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปขึ้น สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิต 2 สาขา คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ และครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
              นอกจากภารกิจในการผลิตบัณฑิตดังกล่าวแล้วโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ยังมีภารกิจในการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานให้แก่นักศึกษาในคณะอีกหลายโปรแกรมวิชาและยังมีภาระกิจในการบริการวิชาการแก่
ชุมชนให้การอบรมครูโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน
 
ปรัชญา
                ผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยฟิสิกส์และเทคโนโลยี
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์
                โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ เป็นสาขาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารงานโดยคณะกรรมการโปรแกรมทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีคุณภาพทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์ที่มีคุณภาพทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีของท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 
พันธกิจ
                1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
                2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยที่ช่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
                3. ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการทางวิชาการทางฟิสิกส์แก่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Physics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University