หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Physics : Faculty of Science and Technology. Nakhon Sawan Rajabhat University